Общо събрание на БДД

 • октомври 22, 2017
 • ПОКАНА

  Управителният съвет на Българско дерматологично дружество гр. София, на основание чл. 26 ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от ЗЮЛНЦ и чл. 19 ал. 1, ал. 3 и ал. 5 от Устава на сдружението свиква годишно Общо събрание на членовете на сдружението, което ще се проведе на 26.11.2017 год. от 08:30 часа в гр. Трявна, хотел “Калина Палас” при следния дневен ред:
  1. Избор на Председател на сдружението.
  2. Промяна в устава на сдружението.
  3. Разни.
  Поканват се всички членове на сдружението да присъстват на Общото събрание.
  При липса на кворум на основание чл. 20 от Устава и чл. 27 ЗЮЛНЦ Общото събрание ще се проведе в същия ден, на същото място и при същия дневен ред от 09:30 часа.

  Зам. Председател на УС:

  Гриша Матеев