Класификация на еризипела: литературни данни и собствени проучвания

    И. Юнгарева¹, В. Николов², С. Марина¹

    ¹Катедра по дерматология и венерология – Медицински факултет, София
    ²Катедра по инфекциозни болести с епидемиология и курс по дерматовенерология – Тернополски държавен медицински университет, Украйна

    Еризипелът е често срещан, остър, повърхностен дермо-хиподермит, причинен от ?-хемолитични стрептококи от група А, по-рядко от група B, G и C. Класификацията на еризипела е важна както за по-доброто разбиране на патогенезата и клиниката на заболяването, така и за поставяне на разгърната диагноза, определяне на лечението, профилактиката и прогнозата. В настоящото изложение представяме съвременната класификация на заболяването и данни от собствени клинични проучвания за шестгодишен период (2007–2012) при 1699 еризипелно болни.

     Пълен текст