Papulosis atrophicans maligna – клиничен случай с обзор в литературата

    М. Кадурина, В. Матеева, А. Шишкова, З. Цветанова, А. Йорданова
    Катедра по дерматовенерелогия и алергология – Военномедицинска академия, София

    Papulosis atrophicans maligna (PAM) е рядка, хронична тромбо-облитеративна васкулопатия, характеризираща се със засягане на малките кръвоносни съдове предимно на кожата, гастроинтестиналния тракт и централната нервна система. Клиничните форми на заболяването са две: с изолирано засягане на кожата (бенигнена форма) и със засягане на кожата и вътрешните органи (малигнена форма).
    Представяме случай на 47-годишна жена с оплаквания от поява на полиморфен обрив в областта на трункуса, гърдите и долните крайници, съпроводен с абдоминална болка и фебрилитет. Измененията започват като окръглени, еритемни, инфилтрирани папули, нарастващи по размер и постепенно формиращи централна некроза с кафяво-черна круста. Хистологичната картина показва епидермална некроза с клиновидна форма; ясно личащи силно стеснени кръвоносни съдове в папиларната дерма, изпълнени с еритроцити; на места е налице тромбоза. На базата на анамнестичните данни, клиничната картина и характерната хистологична находка бе поставена диагноза Papulosis atrophicans maligna. На пациентката е назначена терапия с антиагреганти и антикоагуланти и след проведеното болнично лечение е с драматично подобрение в дерматологичния статус. Това е третият описан случай на заболяването в българската литература.

     Пълен текст