Инструкции към авторите

 • Списание “Дерматология и Венерология”
  Инструкции за авторите

  Изпращането на ръкописите става по електронен път на E-mail: dermatol.venerol@gmail.com
  В списанието се публикуват статии, които не са публикувани в други български или чуждестранни списания. Всички статии подлежат на рецензия. Авторите могат да предложат 1 до 3 рецензента, като задължително изпращат и техните E-mail адреси.

  Списание “Дерматология и Венерология” публикува статии в следните рубрики:
  • уводни статии;
  • обзори;
  • терапия на кожните болести и болестите, предавани по полов път;
  • редки клинични случаи;
  • писма до редакцията;
  • Репортажи,съобщения за предстоящи конгреси,новини от международната
  • дерматологична общност и дейността на БДД.

  Авторите посочват рубриката, за която считат, че е насочена тяхната статия.
  Окончателното решение за това може да бъде взето от главния редактор.

  Начин за написване на статията:
  Всяка страница от изпратената статия трябва да бъде номерирана, като се започне от заглавната страница. Тя трябва да съдържа:
  1. Заглавие на статията
  2. Имена на авторите, които са изписани както следва: собствено име, инициал на бащино име, фамилно име (Иван П. Великов)
  3. Пълен адрес на университетската клиника , болницата, отделението, ДКЦ или частния кабинет на автора. Служебните адреси се отбелязват със звездичка (*), поставена след името на автора. Ако статията е написана от автори, работещи на различни места, адресът на следващия автор се отбелязва с две звездички (**) и т.н.

  Например:
  Иван П. Великов*, Иванка К. Пенчева**, Кирил С. Ганев ***
  * Клиника по дерматология и венерология, МФ, МУ, София
  ** Клиника по дерматология и венерология, МФ, МУ, Пловдив
  *** Отделение по дерматология и венерология, ОБ, Кърджали

  Към адресите следва да бъде поставен и E-mail на автора.

  Изпратените статии трябва да имат следната структура:
  1. Заглавна страница
  2. Резюме на български и английски език – не повече от 250 думи
  3. Въведение
  4. Материал и методи
  5. Резултати
  6. Обсъждане на резултатите
  7. Литература
  8. Таблици (номерирани) и заглавия на таблиците, поставени непосредствено след номера на таблицата
  9. Фигури(номерирани) и заглавия, поставени непосредствено след номера на фигурата

  Литература:
  1. Имена на авторите
  2. Заглавие на статията
  3. Година на издаване; том; страници от-до.

  Пример:

  Петров Н., Иванов Н., Иванов Г. Атопичен дерматит. Дерматол и Венерол, 2016;53:34-39.

  Barband A., F. Granel, How to manage hypersensitivity reactions to biological agents? Eur J Dermatol 2011; 21: 667-674.

  Монографии, учебни помагала и книги се цитират по следния начин:
  1. Автор и/или автори. Заглавие. Под редакцията (П/р) на редактор(и). Град, Издателство, Година.

  Пример:

  Дурмишев А., Дурмишев Л. Приложна дерматотерапия. София(С.), Марин Дринов, 2004.

  Manual of Gender Dermatology. Parish L.C., Brenner S., Parish J.L. Editors. London, Jones&Bartlett Learning.2011.

  Глави от монографии ,учебни помагала и книги се цитират по следния начин :
  Автор(и), Заглавие. В: Редактор(и).Заглавие на монографията, учебното помагало, Книга. Град, Издателство, Година, Страници от-до.

  Пример:

  Берова Н., Попов Я., Златков Н. Уртикария, Пруриго, Пруритус. В: Никола Ботев-Златков (Редактор). Дерматология и сексуално предавани болести. София (С.), Арсо, 1997, 217-234.

  Weinstein L., Swartz M. Pathologic properties of invading microorganisms. In: Zoderman W. jr., Zoderman W, editors. Pathologic physiology: mechanisms of disease. Philadelphia. Saunders, 1974, 457 – 472.

  Дисертации се цитират по следния начин :
  Автор. Заглавие. Описание на дисертацията (д.м. или д.м.н.) Катедра или Клиника, Факултет или Болница, Град, Година.

  Пример :

  Иван С. Гроздев. Терапевтични подходи при болни от псориазис. Дис., Д.М. Катедра по дерматология и венерология, МФ София, 2008.

  Редакционна колегия на списание „ Дерматология и Венерология“